Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 
                                                                                                


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Masters in Public Administration and Local Government – MPA»

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποψήφιους φοιτητές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ ίδρυσης 3694/τ. Β/29-08-2018).

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Γνωστικό Αντικείμενο

Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη. Η διεπιστημονική προσέγγιση που θα εφαρμοστεί, συνδυάζοντας την εμβαθυμένη μελέτη διαφόρων γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.


Τοποθεσία 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με μεικτό τρόπο διδασκαλίας (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης). 

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις.

Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης άτομα των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στους τριάντα (30).

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται με υποβολή από τον υποψήφιο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ή όπου απαιτηθεί, με ειδική εξέταση που διενεργεί η επιτροπή εξετάσεων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας από 14 Σεπτεμβρίου 2018 έως 2 Οκτωβρίου 2018. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα κατατίθεται ηλεκτρονικώς στην εξής διεύθυνση: metaptychiakoddteipel@gmail.com.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, είναι τα εξής:

1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (διατίθεται στην ιστοσελίδα)

2. Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλων ισότιμων με ΑΕΙ σχολών (εσωτερικού ή εξωτερικού). Ειδικότερα, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού απαιτείται πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο οποίο θα αναγράφεται η βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών.

3. Ευκρινές αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

4. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές αντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο. Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται με υποβολή από τον υποψήφιο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ή όπου απαιτηθεί, με ειδική εξέταση που διενεργεί η επιτροπή εξετάσεων.

5. Ευκρινές αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου.

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

8. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:

·         Αποδεικτικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.

·         Πρόσθετο τίτλο σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.

·         Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.

·         Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω αλλά αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Αξιολόγηση

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών για τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, σε ημερομηνία που καθορίζεται με απόφασή της. Υπολογίζεται δε στη βάση αλγορίθμου, του οποίου τα χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής:

1.Βαθμολογία Πτυχίου - Συντελεστής Στάθμισης 50%.

2. Σε περίπτωση ύπαρξης master η βαθμολογία του υποψηφίου πριμοδοτείται με ποσοστό 20%

3. Βαθμολογία Συνέντευξης - Συντελεστής Στάθμισης 30%. Η επιτροπή αξιολογεί:

4.Την αναλυτική και συνθετική σκέψη.

5.Το υπόβαθρό του στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

6.Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.

7.Την τυχόν συναφή ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://metaptychiakoddteipel.blogspot.com/.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ: 2721045300, email: metaptychiakoddteipel@gmail.com).