ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018Προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο πρόγραμμα είναι η Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 ώρα 11.59 μμ.


Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο που θα βρείτε
                                                                      ΕΔΩ 

Με επισυναπτόμενα:

(α)  Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να παρουσιάζονται αναλυτικά οι σπουδές  (τίτλος σπουδών, συνολική βαθμολογία , αναλυτικά μαθήματα και η βαθμολογία καθενός από αυτά, εργασίες που έχουν εκπονηθεί, πρακτική 'άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί κλπ) και η εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου.

(β) Αντίγραφο του  Τίτλου Σπουδών ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής που κατέχει ο υποψήφιος (σκαναρισμένο)

και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
                                                 metaptychiakoddteipel@gmail.com