ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενδεικτικό Πρόγραμμα και Πιστωτικές μονάδες

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

1. Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων συνολικά, ήτοι τέσσερα ανά εξάμηνο. Παρέχονται 6-8 πιστωτικές μονάδες ECTS για έκαστο των μαθημάτων.

2. Επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα.

       Σύνολο παρεχομένων πιστωτικών μονάδων από τα μαθήματα: 60.

3. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα 30 πιστωτικές μονάδες.

      Σύνολο    πιστωτικών μονάδων του προγράμματος: 90.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων. (Public Policy and organizational redesign for PUBLIC agencies)- 8 Μονάδες ECTS.

2. Πολιτική και Διακυβέρνηση (Politics and Governace) - 8 Μονάδες ECTS.

3. Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government’s Cooperation Policies) 8 Μονάδες ECTS.

4. Τοπικές κοινωνίες και τοπική ανάπτυξη (Local communities and local development)- 6 Μονάδες ECTS

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.


Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά


1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής (Strategic and
operational planning as public policy tools) - 8 Μονάδες ECTS.

2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Administrative Reforms: State and Local Government)- 8 Μονάδες ECTS.

3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές (Local Government and Public Policies) - 8 Μονάδες ECTS.

Επιλογής

1.  Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα (Planning and Implementation of European Public Policies)- 6 Μονάδες ECTS.
ή
2. Διοικητικά αρχεία και διαχείριση διοικητικής πληροφορίας (Administrative records and management of administrative information)- 6 Μονάδες ECTS.

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής – δεν παρέχει αυτοτελώς μονάδες ECTS).

2. Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – 30 μονάδες ECTS. .

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

• ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.