Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Πρόγραμμα και Πιστωτικές μονάδες
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων (Public Policy and organizational redesign for public agencies)- 8 Μονάδες ECTS.

2. Πολιτική και Διακυβέρνηση (Politics and Governace) - 8 Μονάδες ECTS.

3. Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government’s Cooperation Policies) 8 Μονάδες ECTS.

4. Τοπικές κοινωνίες και τοπική ανάπτυξη (Local communities and local development)- 6 Μονάδες ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής (Strategic and
operational planning as public policy tools) - 8 Μονάδες ECTS.

2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Administrative Reforms: State and Local Government)- 8 Μονάδες ECTS.

3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές (Local Government and Public Policies) - 8 Μονάδες ECTS.

Επιλογής  (Ο φοιτητής επιλέγει ένα εκ των δύο μαθημάτων)

1. Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα (Planning and Implementation of European Public Policies)- 6 Μονάδες ECTS.

2. Διοικητικά αρχεία και διαχείριση διοικητικής πληροφορίας (Administrative records and management of administrative information)- 6 Μονάδες ECTS.

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.


Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής – δεν παρέχει αυτοτελώς μονάδες ECTS).

2. Εκπόνηση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 μονάδες.

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS 30 ΜΟΝΑΔΕΣ


• ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ΜΟΝΑΔΕΣ