Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


Προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο πρόγραμμα είναι η Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 ώρα 11.59 μμ.

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο που θα βρείτε

                                                              ΕΔΩ 

Στην συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να επισυνάψετε :

(α)  Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να παρουσιάζονται αναλυτικά οι σπουδές  (τίτλος σπουδών, συνολική βαθμολογία , αναλυτικά μαθήματα και η βαθμολογία καθενός από αυτά, εργασίες που έχουν εκπονηθεί, πρακτική 'άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί κλπ) και η εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου.

(β) Αντίγραφο του  Τίτλου Σπουδών ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής που κατέχει ο υποψήφιος (σκαναρισμένο)

και να αποσταλούν όλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

                                           metaptychiakoddteipel@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Πρόγραμμα και Πιστωτικές μονάδες
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων (Public Policy and organizational redesign for public agencies)- 8 Μονάδες ECTS.

2. Πολιτική και Διακυβέρνηση (Politics and Governace) - 8 Μονάδες ECTS.

3. Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government’s Cooperation Policies) 8 Μονάδες ECTS.

4. Τοπικές κοινωνίες και τοπική ανάπτυξη (Local communities and local development)- 6 Μονάδες ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής (Strategic and
operational planning as public policy tools) - 8 Μονάδες ECTS.

2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Administrative Reforms: State and Local Government)- 8 Μονάδες ECTS.

3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές (Local Government and Public Policies) - 8 Μονάδες ECTS.

Επιλογής  (Ο φοιτητής επιλέγει ένα εκ των δύο μαθημάτων)

1. Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα (Planning and Implementation of European Public Policies)- 6 Μονάδες ECTS.

2. Διοικητικά αρχεία και διαχείριση διοικητικής πληροφορίας (Administrative records and management of administrative information)- 6 Μονάδες ECTS.

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.


Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής – δεν παρέχει αυτοτελώς μονάδες ECTS).

2. Εκπόνηση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 μονάδες.

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS 30 ΜΟΝΑΔΕΣ


• ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση" ΠΜΣ


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου οργανώνει  από το έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Θεσμοί, Πολιτικές, Ιστορία)”.

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της Κατεύθυνσης Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη του Δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού "Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση" που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου την περίοδο 2015-2018.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Masters in Public Administration and Local Government -MPA).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Γνωστικό Αντικείμενο

Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και
αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.

Η διεπιστημονική προσέγγιση που  εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εμβαθυμένη μελέτη διαφόρων
γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών(ΜΔΣ) η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα  για το ΠΜΣ ορίζονται στο ποσό των 3.450 € για κάθε φοιτητή. Από τα δίδακτρα απαλλάσσονται φοιτητές με τα εισοδηματικά κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως εκάστοτε ισχύουν, και σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.